Ib Lub Caij Lig rau Tag Nrho FP&M Cov Neeg Ua Haujlwm

Caw koj los koom FP&M lub Caij Sib Tham Lig rau tag nrho cov neeg ua haujlwm siv 2 thiab siv 3, hnub Zwj Quag, Kaum Ob Hlis tim 19, nyob hauv Union South.

drawing of red shirt

Tam qhov lub tsev kawm ntawv UW-Madison tau muaj los 175 xyoos, txhua tus neeg ua haujlwm hauv FP&M yuav tau ib lub tsho dawb. Lub caij no yog ib lub caij saib tau kiag cov tsho thiab koj xaiv kom muab lub twg thiab loj li cas.

  • Cov tsho muab dawb muaj xaiv yog xws li tsho muaj ntsej (polo shirts), tsho tsis muaj ntsej (tes luv thiab tes ntev) thiab muaj cov tsho swb tau ib qho (quarter-zip). Txiv neej cov muaj hom S txog 4XL thiab poj niam cov muaj hom XS txog 2XL.
  • Muaj hom thiab yam tsho rau sim, tab sis tsis muaj cov tsho yuav nqa tau mus tsev lub caij no.
  • Yuav muaj caij rau saib thiab teev ntawv kom muab lub tsho.
  • Koj xaiv tau ib lub tsho.
  • Cov no tsis yog tsho hnav rau ua haujlwm. Nyob ntawm koj yeem teev ntawv kom muab! Koj xaiv tau ib lub tsho dawb rau koj hnav raws li koj nyiam.

Koj tso tau npe thaij ib thaj duab txij caj dab dawb thaum lub Caij Muaj Rau Cov Neeg Ua Haujlwm (All Staff Event) no.

Nws sai thiab yooj yim — ib tug neeg thaij duab yuav thaij koj ib thaj duab thiab koj yuav tau txais ib qho  link qhib tau koj thaj duab thaij txij caj dab nyob hauv computer ob asthiv tom qab. Qhov no yog ib qho rau koj xaiv nyob ntawm yeem thaij koj daim duab tso nyob rau hauv computer. Nws yuav siv li 5 feeb xwb, tab sis xav kom cooj ib lub caij ua ntej.

FP&M Communications yuav muaj daim duab cia tau tshaj tawm rau tej yam (rau piv txwv, thaum ib tug neeg yeej ib qho khoom plig los nce rau ib txoj haujlwm zoo dua). Koj siv koj daim duab raws li koj nyiam.

Tso npe coo jib lub caij.